Vilka beslut i verksamheten ska baseras på data?

Företag har idag tillgång till mer data än någonsin. Men vad händer med denna data, ser man den som ett IT-problem eller som en möjlighet för att driva ökad konkurrenskraft? The Economist kallar data för världens mest värdefulla resurs” – Mer än olja. 

För företag som utnyttjar data i sitt beslutsfattande, får de en konkurrensfördel, sänker de företagskostnaderna och ökar de vinsten? 

Vad är datadrivet beslutsfattande?

Istället för att anamma en strategi man TROR är bäst handlar datdrivet beslutsfattande om att vald strategi baseras på insikter hämtade från data om sin verksamhet. 

I den enklaste formen handlar det om att analysera trender baserad på historisk data istället för att ta beslut baserat på vad som fungerat historiskt (magkänslor, opinioner eller erfarenheter). 

Vilka fördelar har datadrivet beslutsfattande?

I ett företag finns alltid underliggande risker med allt man gör, ett datadrivet beslutsfattande minskar riskerna för felbeslut. Ett exempel: 

Ni planerar go-to-marketstrategi för en ny produkt — Istället för att börja på noll och hoppas att strategin fungerar, titta på data från tidigare produktlanseringar. Vad fungerade?  

Enkelt sagt, för att göra mer av det som fungerade och mindre av det som inte fungerade, använd insamlad historisk data till analys innan ni tar beslut. 

Enligt en nyligen genomförd undersökning uppnår företag som baserar sina beslut på analys av data fördelar såsom: 

  • Ökad vinst med 8-10%  
  • Minskade totala kostnader med 10% 

Värt att notera är att undersökningen visar att 91% av tillfrågade bolag säger att beslut som tas baserat på data är viktigt för bolagets tillväxt. MEN bara 57% av bolagen använder data som bas till sina beslut.  

Vilka verksamhetsbeslut kan jag använda data till?

Nu vet du att man kan dra fördelar av att använda data som grund vid affärsbeslut. Nästa steg är att identifiera vilka beslut som man ska använda data som grund för att få dessa fördelar och nå tillväxt. 

Här är några exempel på hur du kan använda data för att få reda på:  

EkonomiVad är det mest kostnadseffektiva sättet att nyaanställa eller att marknadsföra en ny produkt? 

Tillväxt – Vilka aktiviteter motverkar “churn”? Hur kan vi öka kundlojaliteten? Kommer planerade nya produktegenskaper att påverka era affärsmål? 

Marknad och försäljning –  Vilka marknadskanaler ger best ROI? Vilka säljaktiviteter ger flest leads? 

Kundservice – Vad är det mest kostnadseffektiva sättet att hantera supportärenden? Vilka kanaler visar förbättrad responstid? 

Hur kan man använda data vid affärsbeslut?

Nedan beskrivs en process i 5 steg hur du kommer igång att ta mer datadrivna beslut. 

1 – Vilka är era verksamhetsmål och prioritera

Börja med att fråga dig, vilka  verksamhetsmål vill vi förbättra? Börja sedan med de viktigaste. 

Ett exempel: Ni vill få fler att prenumerera på er SaaS produkt i Norden. Det innebär att det primära målet är att få fler att signa upp sig via webben. Vid en analys av varifrån kunderna kommer ifrån är den norska marknaden underrepresenterad med bara 10% av alla som prenumererar.  

Därför blir målet att öka antalet prenumeranter i Norge. När du har bestämt att det är målet så behöver du data som stödjer detta.  

2 – Samla och presentera relevant data 

Det är viktigt i detta steget att ordet ”relevant” är en nyckelfaktor. Du vil inte ägna timmar med att analysera data som inte har någon påverkan på ditt beslut.  

Du kan förmodligen hitta “relevant” data I datakällor såsom:  

  • Google analytics 
  • CRM-systemet 
  • Feedback från kunder 

Den sista källan, Feedback från kunder, säger över 60% av företag de mest lyckade projekten är där man använt sig av just den datan. Man kan fråga kunderna varför de blev kunder och varför de valde er produkt och inte en konkurrents. Sådana insikter kan vara användbara när man ska öka antalet prenumeranter i Norge. 

3 – Dra slutsatser baserat på data 

Titta på den insamlade historiska datan och försök att identifiera mönster eller trender.  

För ett datadrivet företag innebär det att analysera historisk data för att få insikter som påverkar verksamheten. Baserat på insikterna tas beslut på att göra saker annorlunda och sedan gå tillbaka och analysera datan för att se hur det påverkade verksamheten. Baserat på den nya datan tas sedan beslut om förändringar i verksamheten — Så jobbar ett datadrivet företag till skillnad mot ett företag som gissat sig fram. 

Tänk om man kunde få hela verksamheten att jobba som ovan, då är det lätt att förstå att företag som tar beslut baserat på data är mycket mer framgångsrika. 

4 – Planera nya strategi 

Ni har bestämt vilka verksamhetsmål som ni vill förbättra och analyserat relevant data är det dags att ta beslut om en ny strategi – Det är dags att lägga en aktivitetsplan för att ta beslut till verklighet. 

Nyckeln i detta steg är att definiera målen på det som ska göras, av vem, varför ni gör det och förväntat resultat.  

Ett exempel är om du använt data till att dra slutsatser om att införa ett belöningssystem kommer leda till ökad kundlojalitet. Då skulle ett tydligt definierat mål vara ungefär så här:  

“Claes och Tobias ska sätta upp ett poängbaserat lojalitetsprogram i syfte att öka antal kunder som stannar kvar under ett kvartal. Detta ska förbättra kundlojaliteten och öka antalet kunder som stannar kvar med 15%.” – Enkelt men förvånansvärt effektivt. 

5 – Mät måluppfyllelsen och repetera  

Även fast man visar lyckade resultat innebär det inte i ett datadrivet företag att den datadrivna beslutsprocessen är över. Jämför den ursprungliga datan, som det initiala beslutet baserades på, och jämför nu med den nya datan. Ställ er följande fråga:  

Hade ert datadrivna beslut en positiv påverkan på tillväxten i bolaget? 

Om ert beslut var lyckat, stort grattis! Men om resultatet inte var så bra, då vet ni i alla fall vad som inte fungerar. Ibland är detta lika viktigt att få insikter om som att få insikt om vad som fungerar. 

Slutsats

Det råder ingen tveksamhet att data är en värdefull tillgång för i princip vilket företag som helst. Faktum är att företag som använder sig av data vid sitt beslutsfattande har lägre kostnader och högre intäkter än sina konkurrenter. 

Om ni kan använda data till att visa vad som har en positiv påverkan på ert företags tillväxt, då är det värt att samla den datan från exempelvis ert CRM, ärendehanteringssystem och Excel-ark, och lägga tid på att analysera den och få insikter genom att hitta trender och mönster. 

Nästa gång ni ska ta ett beslut, försöka att basera det på data som du har tillgänglig. Det är den tekniken som skapar tillväxt I företaget genom, försprång till era konkurrenter och skapar lojalare mer långsiktiga kunder. 

Men kom ihåg, att med mycket data kommer stort ansvar så glöm inte General Data Protection Regulation (GDPR