Datadrivna företag – morgondagens vinnare

Definitionen på ett datadrivet företag är ”Ett företag som använder data och analys som underlag för sina beslut om att vidta åtgärder eller inte.” Dvs. beslut tas inte baserat på magkänslor utan baserat på analys av data. Kända företag som lyckats att ta steget att bli datadrivna är exempelvis Google, Amazon, Facebook, Procter & Gamble, Marriott m.fl. 

Beslut på 3 nivåer

Ett datadrivet företag tar beslut baserat på 3 olika nivåer av analys av data (de 2 sistnämnda är avancerad analys):  

  • Descriptive analytics (KPIer, historisk data): Vad har hänt? 
  • Predictive analytics (mönster/kluster i relationer av KPIer): Vad kommer hända? 
  • Prescriptive analytics (ML, AI): Vad ska jag göra?

Majoriteten av företagen idag är på den första nivån, med fokus på åtkomst till historisk data och baserat på detta skapa rapporter och visualiseringar av KPIer som man tidigare inte kunnat på. 

Enligt en undersökning publicerad i januari 2020, visar det sig återigen att det största hindret för att ta steg mot mer datadrivna beslut är svårigheten att skapa en datadriven kultur i företaget. Över 90% av de tillfrågade företagen säger att utmaningen är förändringen i kulturen hos de anställda och interna processer mot att bli mer datadriven. Det är inte som många tror, tekniken som är det stora hindret. Dock ska sägas att, fortsatt är ett stort hinder tillgången till korrekt data, men inte fullt lika stort som att förändra kulturen. 

Vad händer med företag som inte lyckas bli mer datadrivna? 

Enligt McKinsey är sannolikheten mycket hög att man inte kommer prestera lika bra som sina konkurrenter. Riskerna ökar att man kommer ta helt fel beslut. Eftersom mer och mer utveckling av verksamheter drivs av data ökar också risken att man tappar i innovation. Sist men inte minst och förmodligen den viktigaste anledningen till att jobba mot att bli mer datadriven, är risken att förlora sina duktigaste medarbetare, för de vill jobba i företag med en datadriven kultur. 

Hur skapar jag en datadriven kultur? 

Idag läggs det otroliga summor pengar på utveckling av Business Intelligence I företagen. Framförallt är det investeringar i lagring och tillgång till strukturerad och ostrukturerad data samt system för att modellera och visualisera data, exempelvis MS Power BI. Men det läggs nästan ingenting på att skapa en datadriven kultur i företaget.  

De 5 viktigaste faktorerna för att lyckas ta steg mot en mer datadriven kultur är att: 

  • Management på högsta nivå är aktivt involverade i framförallt framtagande av strategin 
  • Stark datastyrning och tillgång till data med god kvalitet 
  • Systemverktyg som möjliggör att skapa dashboards med visualiseringar och rapporter med lättillgänglig historisk data. De anställda utbildas och coachas till användning av systemet. 
  • Låt de anställda testa sig fram istället för framtagande av standardiserade rapporter. Återigen, lättillgänglig data är mycket viktigt och man har inte tid att vänta på att IT-avdelningen tar fram efterfrågad data. Inte minst måste man skapa en organisation där verksamhetskunniga och dataanalytiker jobbar tillsammans.  
  • Change management, dvs strukturera upp hur man arbetar med att öka viljan hos de anställda och organisation att förändras mot ett datadrivet företag. 

 

GreatStep Business Intelligence AB, hjälper företag att bli mer datadrivna. Genom hög kompetens inom Business Intelligence och dess olika delar (dataarkitektur, Power BI, data science, utbildning, Power Platform etc.) samt hög verksamhetskunskap får vi våra kunder att bli mer datadrivna.